Fem veckor kvar

Slutet av min tid som trainee närmar sig medan det för andra precis börjat. Att slutet snart är här märks på många sätt och inte minst genom att vår presentation för vårt idéseminarium börjar ta form. Samtidigt har jag bara kommit halvvägs genom min breddning hos Älvstranden Utveckling.

På Älvstranden Utveckling har jag fått byta min vardag med projekterings- och byggmöten på Inhouse Tech mot tidiga skeden och detaljplanearbete för förverkligandet av Älvstaden.

Att följa detaljplanearbetet har fått mig reflektera kring utformning av detaljplaner. Man vill att detaljplanerna ska bära sig själva men hur ska det fungera när det exempelvis gäller ett avgränsat område där man vill få in bostäder för en levande stad men området samtidigt inte anses lämpligt eller inte har utrymme för förskolor. Det leder mig till nästa tanke - En blandad stad kräver i stor utsträckning kompromisser men hur ska vi alla komma överens och bli nöjda med slutresultatet? Dessutom behöver detaljplanerna inte bara vara utformade utefter dagens behov. Ingen kan med säkerhet veta när utbyggnad sker, för plötsligt dyker en lågkonjunktur upp eller något annat som påverkar utbyggnadstakten. Då krävs att detaljplanen motsvarar behoven i framtiden liksom idag. Annars blir det att man antingen bygger fel saker eller att det krävs tid för omtag.

Precis som att möjligheterna att bygga ut plötsligt kan förändras finns det andra osäkerhet i branschen i alla skeden och i alla projekt. Det är ju inte konstigt att prislappen för samhällsbyggnad stiger när det inte går att förutse processernas innehåll. Är det en sak jag fått med mig från traineetiden är det att branschen efterfrågar förutsägbarhet. Frågan är bara, hur skapar vi förutsägbarhet?

Avslutningsvis får jag erkänna att jag har haft en otroligt givande tid som trainee men ser nu fram emot att avsluta traineeprogrammet. Jag känner att det är dags att få kontinuitet i min vardag och känna känslan av att kunna bidra i min arbetsroll. Ångrar inte en sekund att jag vågade de mig ut på det här äventyret men nu är det dags för att arbeta på en arbetsplats, med uppgifter och i sammanhang där jag kan få prestera i projekt där alla blir vinnare.

Hoppas vi ses på vår avslutning, idéseminariet den 27 oktober!
Då får ni inte bara läsa mina reflektioner utan ta del av vad hela FS3 tänkt och gjort de senaste 14 månaderna.

/ Pia

(PS. Bilden ger en ledtråd till ett av elementen på vårt idéseminarium DS.)

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret