Från Trafikenhet till Trafikkontor

Jag som sitter bakom skärmen för detta inlägg heter Madelene och är anställd på Partille Kommun, SBK Trafikeneheten. Där är min titel gatuingenjör men jag har ganska snabbt fått en inriktning mot tidiga skeden och trafikplanering vilket jag tycker är väldigt kul att arbeta med! Eftersom jag är uppvuxen i Partille Kommun har jag med mig en förkärlek till kommunen in i arbetet, på gott och ont. I våras tog jag min examen från programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Jag är oerhört tacksam över att få vara en del av utvecklingen som sker i regionen, det händer så mycket! Extra tacksam är jag över att få kick-starta karriären som framtidens samhällsbyggare.

Just nu är vi, som nämnt i tidigare inlägg, ute på vår första breddningsperiod, där tanken är att vi ska få vidga våra vyer och skaffa oss olika perspektiv på samhällsbyggnadssektorn. Jag befinner mig på enhet Västlänken på Trafikkontoret, som är en del av Göteborgs stad. Där kombinerar jag skuggning med en egen uppgift som jag ska redovisa i slutet av min breddningsperiod. Skuggning innebär att jag får följa med min handledare, och i vissa fall även hennes chef, på möten där jag får en uppfattning om hur VLiS (Västlänken i Staden) arbetar och följer hur Stadens samarbete med Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik ser ut. VLiS har i huvudsak två uppgifter; att samordna arbetet som programmets aktörer driver samt leda Stadens samverkan med externa aktörer som är involverade i arbetet med Västlänken.

Den största skillnaden på Trafikenheten på Partille Kommun och Trafikkontoret på Göteborgs Stad är skalan. Från totalt 10 personer på Trafikenheten i Partille Kommun till 400 personer på Trafikkontoret i Göteborgs Stad! Det är väldigt spännande att uppmärksamma skillnader och likheter i arbetssätt och organisationsstruktur för de olika kommunerna och vilken skillnad det är på utmaningar man stöter på i vardagen.

Generellt sett så jag har som trainee trivts väldigt bra på de båda arbetsplatser jag hunnit vara på. Båda mina handledare har varit engagerade och tyckt att handledarutbildningen som de fått gå varit kanon! Som ny på jobbet betyder det mycket att få ett varmt mottagande och alla har, trots att man har väldigt mycket att göra, haft en väldigt god inställning till traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Jag vill passa på att citera min chef: ”Man lär av att lära ut”.

Förutom att vara på breddningsperiod har vi nyligen haft utbildningsdagarna för december månad. Dagarna fokuserade på våra IPU-analyser och det redovisades vilka färger som var övervägande för varje individ och för hela gruppen. Under utbildningsdagarna leder våra processledare oss i övningar som kan vara värdefulla för vårt casearbete men även för oss som individer i våra karriärer. Återigen, jag är så glad att jag får starta min resa i byggbranschen som framtidens samhällsbyggare!

 

Madelene Abu Izam
Partille Kommun SBK Trafikenheten/
Göteborgsstad Trafikkontoret, enhet västlänken

Hemma igen!

Hemma igen!

Sedan två veckor tillbaka befinner vi traineer oss på våra hemarbetsplatser igen. Jag som skriver detta blogginlägg heter Iris Hultgren och har min bakgrund på Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Sedan i september förra året är jag anställd som biträdande projektledare på Trafikkontoret.

För min del har långsiktig planering för nya bostäder och verksamheter på Fastighetskontoret bytts ut mot projektledning av gatuutbyggnad inom olika exploateringsprojekt. Att jobba i ett tidigt skede innebär att inget är bestämt, allt kan ändras och att politiken är ständigt närvarande i ens arbete. I genomförandeskedet, som jag är van vid, jobbar man mot ett tydligt och konkret mål och löser problemen efterhand som de uppstår. Att samordna byggnation av gator med ledningsägare som har sina ledningar i gatorna samt exploatörer som bygger bostäder i anslutning till gatorna innebär många möten och diskussioner med övriga aktörer i projekten. För mig som mestadels föredrar miljöombyte och samarbete framför att sitta större delen av dagen vid skrivbordet passar rollen som projektledare bra.

De projekt jag jobbar med ingår i BoStad2021 som är en satsning från Göteborgs Stad i samarbete med stadens olika byggaktörer. Målet är att färdigställa 7000 bostäder utöver normalproduktion till 2021. Här arbetar vi med parallella processer, vilket till exempel innebär att arbetet med att ta fram ritningar för gatorna kan påbörjas innan trafikförslaget är helt bestämt. Det görs för att bostadsbyggandet ska kunna ske snabbare men kräver också nya utmaningar då förutsättningarna för projekten kan ändras under tidens gång. Tidspressen är större än i normalproduktionen, men samtidigt finns det en extra anledning att fira när en detaljplan väl vunnit laga kraft och projektet är redo att byggas ut!

Utöver våra vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen jobbar vi nu för fullt med vårt case och tillhörande planering av studieresa. I slutet av februari åker FS4 till Nederländerna för att studera järnvägsstationer samt stads- och teknikutveckling kring kollektivtrafikknutpunkter i Amsterdam, Rotterdam och Utrecht. Förhoppningen är att resan ger oss nya idéer om hur området kring den framtida stationen i Borås kan utformas när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm byggs.

Till sist vill jag naturligtvis uppmuntra alla er som ska ge er ut i arbetslivet efter sommaren att söka till Framtidens Samhällsbyggare 5 innan den 9 mars! Att bygga en stad kräver mycket samarbete mellan de aktörer som är inblandade i olika skeden. Som trainee har man möjligheten att förstå de olika parter som medverkar i projekten utifrån deras synvinkel. Det är ett perfekt tillfälle att prova på att jobba inom flera delar av branschen samtidigt som ett stort fokus läggs på ens personliga utveckling.

(På bilden längst ner ser ni en selfie från dagens reseplanering!)

//Iris Hultgren, biträdande projektledare på Göteborgs Stad Trafikkontoret